Saturday, 2 December 2023

เวย์โปรตีน 2022

ปก- เวย์โปรตีน 2022

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสําคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากโปรตีน มีกรดอะมิโนจําเป็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การทานอาหารมื้อปกติเพียงอย่างเดียว อาจทําให้ร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ เวย์โปรตีนจึงเป็นตัวช่วยที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น เวย์โปรตีน คือโปรตีนที่สกัดจากนมวัว นําไปผ่านกระบวนการแยกไขมันและคาร์โบไฮเดรตออกจนเหลือเป็นโปรตีนบริสุทธิ์เข้มข้นคุณภาพสูงพร้อมด้วยกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ช่วยต่อต้านและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกอิ่ม จึงส่งผลในเรื่องการควบคุมน้ำหนัก นอกจากกลุ่มคนเล่นกล้ามแล้วเวย์โปรตีนยังเหมาะสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายทุกประเภท

เวย์โปรตีนคอนเซนเทรท (Whey Protein Concentrate – WPC) คือเวย์โปรตีนที่ถูกนําไปผ่านกระบวนการแยกน้ำตาลแลคโตส และไขมันออก โดยจะได้เวย์โปรตีนที่มีความเข้มข้นของโปรตีนประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์เต็มไปด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง 20 ชนิด และกรดอะมิโนจําเป็นอีกแปดชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ใช้เวลาดูดซึมประมาณ 20 -30 นาที เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ และเป็นเวย์โปรตีนที่มีราคาถูกที่สุด

เวย์โปรตีนไอโซเลต (Whey Protein Isolate – WPI) คือเวย์โปรตีนที่ได้จากการนําเวย์โปรตีน มาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติม เพื่อแยกเอาน้ำตาลแลคโตส และไขมันที่ยังหลงเหลืออยู่ออกไปอีก ทําให้มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสําหรับผู้ที่แพ้ lactose คือ ทานเวย์โปรตีน concentrate แล้ว มีอาการท้องอืดหรือท้องเสีย ผู้ที่อยู่ในช่วงลดไขมัน และต้องการสร้างความชัดของกล้ามเนื้อ ผู้สูงอายุ เนื่องจากดูดซึมได้ไวและย่อยง่าย

เวย์โปรตีนไฮโดรไลซ์ หรือ ดับบลิวพีเอช คือเวย์โปรตีนแบบที่หนึ่งและสองนํามาผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ย่อยโปรตีนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงจนเป็นเพปไทด์ ซึ่งร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้เร็วที่สุดทําให้มีโปรตีนบริสุทธิ์สูงเกิน 90 เปอร์เซ็นต์และยังมีโอกาสทําให้เกิดการแพ้โปรตีนได้น้อยกว่าเวย์โปรตีนชนิดอื่นๆอีกด้วย เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ทานนมวัว หรือแพ้ทั้งเวย์โปรตีน concentrate และไอโซเลท ผู้ที่อยู่ในช่วงลดไขมันและต้องการสร้างความชัดของกล้ามเนื้อผู้สูงอายุเนื่องจากดูดซึมได้ไวและย่อยง่าย เนื่องจากราคาจะสูงขึ้นตามความยากของกระบวนการผลิต จึงควรเลือกซื้อเวย์โปรตีนที่เหมาะกับตัวเอง

โดยคํานึงถึงราคาประสิทธิภาพและอาการแพ้ของแต่ละบุคคลในส่วนของปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวัน สําหรับคนทั่วไปหรือผู้ออกกําลังกายอยู่ที่ประมาณหนึ่งกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม สําหรับคนเล่นกล้ามอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.8 กรัม ต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม สําหรับนักเพาะกายอยู่ที่ประมาณสองกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมโดยการดูดซึมของโปรตีนเข้าสู่ร่างกายในแต่ละมื้อ จะดูดซึมได้ประมาณไม่เกิน 40 กรัม ดังนั้นจึงควรแบ่งทานเวย์โปรตีนเป็นมื้อย่อยย่อย มื้อละ20 – 40 กรัม ตามน้ำหนักตัวและตามวัตถุประสงค์ของการทาน

หมายเหตุ เวย์โปรตีนจัดเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามร่างกายยังจําเป็นต้องได้รับอาหารมื้อหลักจากการทานปกติ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ด้วยในส่วนของสารอาหารเพิ่มเติมที่ได้รับจากเวย์โปรตีนบางยี่ห้อได้แก่บีซีเอเอเอสเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย ทําหน้าที่ซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ มีจํานวน 20 ชนิด ส่วนใหญ่ร่างกายสามารถผลิตได้เอง รวมทั้งกลูตามีน แต่มีบางตัวที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เอง เช่น นิวซีน ทําหน้าที่กระตุ้นการทํางานของสมอง เพิ่มระดับพลังงานให้แก่เซลล์กล้ามเนื้อ

ไอโซลิวซีน ทําหน้าที่รักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ประโยชน์ของบีซีเอเอเอสคือ ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้สังเคราะห์โปรตีนได้ดีขึ้น ลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ และยังช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้ออีกด้วย หมายเหตุข้อที่สอง เนื่องจากเวย์โปรตีน ถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกัน แต่ในรสชาติที่ต่างกัน อาจส่งผลให้ปริมาณโปรตีน แคลอรี และน้ําตาลที่ได้รับไม่เท่ากัน เนื่องจากส่วนผสมที่ต่างกันนั่นเอง เราจึงเลือกจัดอันดับของแต่ละยี่ห้อ จากรสชาติที่มีปริมาณโปรตีนสูงสุด

MATELL Whey Protein Isolate เวย์ โปรตีน ไอโซเลMS เวย์โปรตีน ไอโซเลท

MS เวย์โปรตีน ไอโซเลท WHEY PROTEIN ISOLATE

BAAM MY WHEY PROTEIN 5 LBS เวย์โปรตีน เพิ่มกล้ามเนื้อ ลดไขมัน

เวย์โปรตีนไอโซเลท California Gold Nutrition

VERTECH NUTRITION 100% ISOLATE Whey Protein เวย์โปรตีน ไอโซเลท

สนับสนุนโดย ebet88.vip